Algemene Voorwaarden voor het gebruik van MyTelio

De term “MyTelio” verwijst naar de overeengekomen diensten en/of Telio Nederland B.V., inclusief andere onderdelen van de Telio Group en alle bedrijven die sommigen overeengekomen diensten in naam van de Telio Group uitvoeren.

Inleiding

Door u te registreren als gebruiker van MyTelio accepteert u de onderstaande Algemene Voorwaarden van MyTelio (hierna afgekort tot “ALV”).

MyTelio biedt de diensten van MyTelio aan via het domein MyTelio. Alle websites waarop diensten aangeboden worden van MyTelio worden hierna gezamenlijk aangeduid als “websites van MyTelio”.

Deze Algemene Voorwaarden (ALV) bepalen de contractuele relatie tussen de gebruiker en MyTelio, ongeacht bij welke website van MyTelio de gebruiker zich aanmeldt of inlogt.

De gebruiker sluit hierbij een overeenkomst voor het gebruik van de diensten van MyTelio met Telio Nederland B.V., Postbus 10, 1000 AA, Amsterdam, Nederland. Uitgebreide contactgegevens, gegevens uit het handelsregister en de naam van een persoon die gemachtigd is om namens Telio Nederland B.V. op te treden vindt u onder het kopje “Juridische kennisgeving” op de website. Telio Nederland B.V. biedt sommige diensten van MyTelio aan via gelieerde ondernemingen of andere onderdelen van de Telio Group. Telio Nederland B.V. voert enkele diensten van MyTelio uit namens en/of via andere bedrijven die geen onderdeel uitmaken van de Telio Group.

De door MyTelio aangeboden diensten zijn exclusief bedoel voor gebruik door meerderjarige personen, conform de Nederlandse wetgeving.

De gebruiker heeft op elk gewenst moment toegang tot deze Algemene Voorwaarden en kan deze naar wens afdrukken of downloaden, zelfs nadat de overeenkomst ondertekend is. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden via de koppeling “ALV” die op alle websites van MyTelio aanwezig is.

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1 Websites van MyTelio bieden de mogelijkheid om online betalingen te doen ten gunste van gebruikersaccounts van Telio die toebehoren aan justitiabelen met toegang tot MULT-IO of PHON-IO terminals.

1.2 MyTelio levert uitsluitend diensten aan gevangenissen of instellingen die gedetineerden toegang verlenen tot MULT-IO en PHON-IO terminals. In Oostenrijk en Polen zijn de diensten van MyTelio toegankelijk voor gedetineerden die een overeenkomst ondertekend hebben betreffende het gebruik van MULT-IO en PHON-IO terminals.

Voor elk gebruik van de diensten of content die op websites van MyTelio worden aangeboden, met uitzondering van opties die door MyTelio worden aangeboden, is vooraf schriftelijke toestemming vereist van Telio Nederland B.V..

1.4 MyTelio verwerkt uitsluitend gegevens en/of informatie die door de gebruiker zijn verstrekt, voor zover deze gegevens en/of informatie geen inbreuk vormen op welke wettelijke bepalingen dan ook, met name strafrechtelijke bepalingen van de lokale autoriteiten of de Algemene Voorwaarden.

1.5 De gebruiker accepteert dat MyTelio vanuit technisch oogpunt geen 100% bereikbaarheid kan garanderen. MyTelio streeft er echter naar, om de bereikbaarheid van websites van MyTelio zo hoog en consistent mogelijk te houden. In het bijzonder onderhoudswerkzaamheden, veiligheids- en capaciteitsissues en bijzondere omstandigheden zoals verstoringen van openbare communicatienetwerken, stroomstoringen enz. die buiten de macht van MyTelio liggen, kunnen leiden tot kortstondige storingen of een tijdelijk opschorting van de diensten van de websites van MyTelio.

1.6 MyTelio biedt gebruikers slechts een platform om, binnen de geldende wetgeving, van de aangeboden diensten gebruik te kunnen maken en levert voor dit doeleinde technische toepassingen. Indien gebruikers via de websites van MyTelio een overeenkomst van welke aard dan ook sluiten met gedetineerden, acht MyTelio zich daarin niet betrokken en zal in geen geval beschouwd worden als een van de contractsluitende partijen. Uitsluitend gebruikers en gedetineerden zijn verantwoordelijk voor het afsluiten en uitvoeren van welke overeenkomst dan ook. MyTelio is niet aansprakelijk wanneer in het geval van een dergelijke overeenkomst, er geen overeenkomst is gesloten tussen de betrokken gebruikers en gedetineerden via de websites van MyTelio. Daarnaast is MyTelio niet aansprakelijk voor het niet-nakoming van verplichtingen door gebruikers en/of gedetineerden, zoals omschreven in de betreffende overeenkomst.

1.7 MyTelio schrijft alle bedragen die via websites van MyTelio overgeboekt worden naar Telio-gebruikersaccounts direct op deze accounts bij. MyTelio verwerft geen enkele aanspraak op deze financiële middelen en zal geen verdere verplichtingen aanvaarden dan een directe verwerking van de overboeking. De Telio-gebruikersaccounts zijn uitsluitend en exclusief bestemd voor betreffende justitiabelen. Aanspraken van gebruikers zijn uitgesloten. MyTelio is niet verantwoordelijk voor onjuist ingevulde informatie of voor het het handelen of niet-handelen van justitiabelen met betrekking tot het Telio-gebruikersaccount. MyTelio kan niet garanderen dat het Telio-gebruikersaccount dat vermeld is bij de online overboeking ook daadwerkelijk aan de justitiabele is gekoppeld, voor wie de overboeking bedoeld is. Gebruikers en gebruikers alleen zijn verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste Telio-gebruikersaccount wanneer zij gebruik maken van de diensten van de websites van MyTelio.

1.8 Aan het gebruik van de diensten die op de websites van MyTelio worden aangeboden, zijn op dit moment soms kosten verbonden. MyTelio behoudt zich het recht voor, om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf kosten in rekening te brengen voor individuele of alle aangeboden diensten, abonnementsgeld te heffen of een vergoeding te vragen.

2. Aanmelding, waarborg tijdens de aanmelding

2.1 Gebruikers moeten zich registreren om gebruik te maken van individuele diensten van MyTelio. MyTelio behoudt zich het recht voor, om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf een verplichte registratie in te voeren voor een of meerdere aanvullende diensten van MyTelio.

2.2 De gebruiker verklaart en garandeert dat alle gegevens die door hem tijdens de registratie zijn ingevuld, op waarheid berusten en volledig zijn. De gebruiker is verplicht om MyTelio direct op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens. Het gebruik van een valse naam of pseudoniem is uitdrukkelijk verboden. Elke schending van deze verplichting zal zonder kennisgeving leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de gebruikersrelatie en de verwijdering van alle opgeslagen gegevens, bestanden en alle overige informatie die voor de betreffende gebruiker opgeslagen is.

2.3 De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn, conform de Nederlandse wetgevening, op het moment van registreren.

2.4 Tijdens de aanmelding kiest de gebruiker een wachtwoord. De gebruiker dient zijn wachtwoord geheim te houden. MyTelio zal dit wachtwoord nooit aan derden verstrekken en vraagt de gebruiker nooit om zijn wachtwoord.

2.5 Door de aanmeldprocedure te voltooien, uit de gebruiker de wens om een overeenkomst te sluiten betreffende het gebruik van de diensten die aangeboden worden op websites van MyTelio. MyTelio komt aan deze wens tegemoet door de gebruiker te accepteren voor diensten die worden aangeboden op websites van MyTelio. De overeenkomst tussen de gebruiker en MyTelio komt tot stand, wanneer de gebruiker wordt geaccepteerd.

2.6 Elke gebruiker mag zich slechts één keer aanmelden en een gebruikersprofiel aanmaken. Elke schending van deze bepaling geeft MyTelio het recht om zonder kennisgeving over te gaan tot de onmiddellijke beëindiging van de gebruikersrelatie en de verwijdering van alle opgeslagen gegevens, bestanden en alle overige informatie die voor de betreffende gebruiker opgeslagen is.

2.7 Het is voor MyTelio technisch niet mogelijk om met zekerheid te bepalen of een gebruiker die zich op een van de websites van MyTelio aanmeldt, ook daadwerkelijk de persoon in kwestie is. Hierdoor kan MyTelio de identiteit van een gebruiker niet garanderen.

3. Herroepingsrecht voor consumenten

Wanneer de gebruiker in een andere hoedanigheid dan als bedrijf of zelfstandige is geregistreerd bij MyTelio, wordt de gebruikers als consument beschouwd en gelden de volgende bepalingen, zoals in de Nederlandse wet is voorgeschreven :

3.1 Herroepingsrecht

De gebruiker kan zijn aanmelding voor de websites van MyTelio binnen twee (2) weken zonder opgaaf van reden schriftelijk (bijv. per brief of e-mail) intrekken. Deze termijn gaat in na goedkeuring van het lidmaatschap door MyTelio, op zijn vroegst echter na ontvangst van deze aanmelding.

In elk van de bovengenoemde gevallen wordt de tijdige verzending van deze kennisgeving voldoende geacht als naleving van de bezinningsperiode. In elk van de bovengenoemde gevallen kan de kennisgeving van de annulering per post worden gestuurd naar Telio Nederland B.V., Postbus 10, 1000 AA, Amsterdam, Nederland. De kennisgeving van annulering kan ook via het contactformulier dat aanwezig is op alle pagina's van de websites van MyTelio per e-mail worden verstuurd. Het e-mailadres van MyTelio wordt na een succesvolle aanmelding aan de gebruiker gestuurd. Deze informatie kan echter ook gevonden worden bij het Service Center.

Het herroepingsrecht zoals beschreven in paragraaf 3 laten het recht om de overeenkomst op te zeggen, zoals beschreven in paragraaf 6, onverlet.

3.2 Voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van de gebruiker vervalt overeenkomstig Burgerlijk Wetboek voor het verstrijken van de twee weken durende annuleringsperiode zoals beschreven in paragraaf 3.1,

(i) indien MyTelio een aanvang heeft genomen met de levering van MyTelio-diensten waarvoor de gebruiker zich heeft geregistreerd met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, of

(i) indien MyTelio voorbereidingen heeft getroffen voor de levering van MyTelio-diensten waarvoor de gebruiker zich heeft geregistreerd (bijv. door gebruik te maken van diensten van MyTelio).

3.3 Gevolgen van herroeping

In het geval van een geldige herroeping, worden de goederen en diensten die door beide partijen ontvangen zijn, in het kader van de wettelijke voorschriften geretourneerd. Enig verkregen voordeel (bijv. rente) dient te worden terugbetaald. Wanneer de gebruiker de van MyTelio ontvangen goederen en diensten niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde staat kan retourneren, dient de gebruiker MyTelio, indien van toepassing, te compenseren voor de geleden schade. Aan alle betalingsverplichtingen dient door de gebruiker binnen 30 dagen na het verzenden van zijn herroepingsbericht te zijn voldaan.

4. Taken en verplichtingen van de kant van de gebruiker

4.1 De gebruiker is verplicht ,

4.1.1 tijdens de aanmeldprocedure, het gebruik en in communicatie met gedetineerden uitsluitend gegevens te verstrekken die waarheidsgetrouw zijn en niet misleidend. Valse namen en pseudoniemen zijn verboden.

4.1.2 zich te houden aan van toepassing zijnde wetgeving en alle rechten van derden te respecteren tijdens het gebruik van de diensten op de websites van MyTelio. In het bijzonder is het de gebruiker niet toegestaan om pornografische content te gebruiken of content die in strijd is met de geldende wetgeving ter bescherming van minderjarigen, om pornografische producten of producten die in strijd zijn met de geldende wetgeving ter bescherming van minderjarigen aan te prijzen, aan te bieden of te verkopen, om gedetineerden op onaanvaardbare wijze, met name door middel van spam, lastig te vallen, om zonder toestemming wettelijk beschermde content (bijv. door copyright, merkenrecht, octrooi, ontwerp- of hulpoctrooi) te gebruiken, om bij wet beschermde goederen of diensten aan te prijzen, aan te bieden of te verkopen, om concurrentieverstorende activiteiten uit te voeren of te stimuleren, waaronder progressieve maatregelen om klanten te werven als kettingbrieven of piramidespelen, om e-mails te versturen in een andere taal dan het Nederlands en om e-mails te versleutelen of versleutelde boodschappen te versturen via e-mail.

4.2 Het is voor gebruikers verboden om bepaalde mechanismen, software of scripts te gebruiken in combinatie met de websites van MyTelio. Het is de gebruiker toegestaan om de op de websites van MyTelio aangeboden interface en software te gebruiken in het kader van de diensten van MyTelio; het gebruik van versleutelingssoftware, -technieken of -protocollen is niet toegestaan; net zo min als elke activiteit die de infrastructuur van MyTelio onnodig zou belasten.

5. Wijzigingen van de diensten op MyTelio-websites

MyTelio behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf, bepaalde diensten op websites van MyTelio te wijzigen of te vervangen door alternatieve diensten.

6. Beëindiging van het contract, terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen

6.1 Zowel de gebruiker als MyTelio kunnen het account zonder opgaaf van reden op elk gewenst moment opzeggen. Het account kan verwijderd worden via het contactformulier dat op iedere pagina van de MyTelio-websites gevonden kan worden. Om een account te verwijderen dient u te beschikken over de gebruikersnaam en het betreffende e-mailadres voor de MyTelio-websites van de gebruiker.

6.2 Een geldige reden om de overeenkomst te ontbinden bestaat met name voor MyTelio wanneer het onredelijk is om van MyTelio te verwachten de overeenkomst uit te voeren wanneer rekening gehouden is met alle omstandigheden van het voorval en deze af te wegen met de belangen van MyTelio en de gebruiker. De volgende voorbeelden zijn geldige redenen: Wanneer de gebruiker en/of gedetineerden zich niet aan de geldende voorschriften houden, wanneer de gebruiker en/of gedetineerden in strijd handelen met strafrechtelijke bepalingen, wanneer de gebruiker en/of gedetineerden criminele activiteiten beramen of ontplooien, wanneer de gebruiker contractuele verplichtingen niet nakomt, met name zoals bepaald in paragrafen 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden, wanneer de gebruiker verenigingen of groeperingen promoot die onder toezicht staan van de autoriteiten of Jeugdzorg, wanneer de gebruiker schade toebrengt aan een of meer andere gebruikers en/of gedetineerden of wanneer de gebruiker lid is van een sekte of andere omstreden religieuze gemeenschap in Nederland.

6.3 Wanneer de overeenkomst, zoals beschreven in paragraaf 6.2, met geldige reden wordt ontbonden, kan MyTelio ook de volgende sancties aan de gebruiker opleggen, onafhankelijk van de ontbinding van de overeenkomst, zoals beschreven in paragraaf 6.2: Afgifte van een waarschuwing of het blokkeren van de toegang tot de diensten op de websites van MyTelio.

7. Verantwoordelijkheid voor inhoud, gegevens en/of informatie van gebruikers

7.1 MyTelio is niet verantwoordelijk voor de gegevens of informatie, die gebruikers van MyTelio-websites ingevoerd zijn. MyTelio kan niet garanderen dat content, gegevens en andere informatie de waarheid bevatten, een bepaalde functie heeft of een bepaald doel vervult.

7.2 Wanneer een gebruiker en/of justitiabele zich bewust wordt van illegaal gebruik of activiteiten die in strijd zijn met de voorwaarden van de websites van MyTelio (waaronder het gebruik van pseudoniemen of valse identiteiten), kan hij hiervan melding maken via het contactformulier dat op iedere pagina van de websites van MyTelio aanwezig is.

8. Klantenservice / support

De klant kan vragen stellen of opmerkingen maken met betrekking tot zijn contract met MyTelio of de diensten van MyTelio via het contactformulier dat aanwezig is op alle pagina's van de websites van MyTelio.

9. Aansprakelijkheid van MyTelio

MyTelio (en bedrijven of personen handelend in hun naam) kan, ongeacht de geldende wettelijke bepalingen, alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van grove nalatigheid bij het niet nakomen van essentiele contractuele verplichtingen. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot specifieke en voorzienbare schade.

Deze beperkingen gelden niet wanneer de schade is gedekt door de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering van MyTelio en de verzekeraar het betreffende bedrag heeft uitgekeerd aan MyTelio. De aansprakelijkheid geldt, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, onverminderd voor letsel aan personen en schade aan goederen.

10.1 De gebruiker vrijwaart MyTelio tegen alle aanspraken, inclusief aanspraken op schadevergoeding van andere gebruikers en/of gedetineerden en/of derden tegen MyTelio die voortvloeien uit een schending van hun rechten doordat de gebruiker gebruik heeft gemaakt van de diensten op de websites van MyTelio. Daarnaast vrijwaart de gebruiker MyTelio tegen alle aanspraken, inclusief aanspraken op schadevergoeding van andere gebruikers en/of gedetineerden en/of derden tegen MyTelio die voortvloeien uit een schending van hun rechten doordat de gebruiker gebruik heeft gemaakt van de diensten op de websites van MyTelio. De gebruiker draagt alle door MyTelio in redelijkheid gemaakte kosten ten gevolge van een dergelijke schending door derden, met inbegrip van in redelijkheid gemaakte juridische kosten. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verdere rechten, inclusief de eis tot schadevergoeding van de zijde van MyTelio.

Bovenstaande verplichtingen gelden niet indien de gebruiker geen verantwoordelijkheid draagt voor de betreffende rechtenschending.

10.2 Wanneer door gebruik te maken van diensten via de websites van MyTelio bepaalde intellectuele eigendomsrechten van derden geschonden worden, dient de gebruiker, op eigen kosten en naar inzicht van MyTelio, het gebruiksrecht van de betreffende content te verkrijgen of ervoor te zorgen dat de content niet in strijd is met intellectuele eigendomsrechten. Wanneer de gebruiker door gebruik te maken van diensten op websites van MyTelio bepaalde rechten van derden schendt, zal hij zich onmiddellijk van dergelijk gebruik onthouden, wanneer hij daartoe door MyTelio verzocht wordt.

11. Gegevensbescherming

11.1 MyTelio is zich ervan bewust, dat gebruikers en justitiabelen grote waarde hechten aan een vertrouwelijke omgang van alle door de gebruikers verstrekte gegevens aan MyTelio. MyTelio voldoet derhalve aan alle geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (Duitse en Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming en alle andere van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming). In het bijzonder zal MyTelio geen persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden verstrekken of op welke manier dan ook openbaar maken zonder nadrukkelijke toestemming vooraf. Nadere details over de verwerking van gegevens van gebruikers staan beschreven in het privacybeleid van MyTelio, dat vanaf elke pagina op websites van MyTelio te raadplegen is.

11. 2 Tijdens elk bezoek of gebruik van een website van MyTelio worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen: naam van alle bezochte pagina's, de gebruikte browser, het besturingssysteem en het brondomein, datum en tijdstip van het bezoek, duur van het bezoek, gebruikte zoekmachines, naam van de justitiabele(n) en de/het accountnummer(s) ten gunste van wie online geld is overgemaakt en het IP-adres van de gebruiker.

11.5 MyTelio verklaart uitdrukkelijk, dat een overboeking van een geldbedrag naar een gebruikersaccount van Telio niet automatisch betekent dat de betreffende justitiabele ook daadwerkelijk over dit bedrag kan beschikken. Het gebruik van de MULT-IO en PHON-IO terminals is onderworpen aan de geldende bepalingen, voorschriften en aanwijzingen van de betreffende instelling. MyTelio kan niet garanderen dat gedetineerden of bewoners ook daadwerkelijk toegang hebben tot hun tegoed op het betreffende gebruikersaccount van Telio en acht zich daarvoor ook niet aansprakelijk.

12. Slotbepalingen

12.1 De overeenkomst en alle wijzigingen aan deze overeenkomst moeten schriftelijk worden opgemaakt. Er zijn geen aanvullende overeenkomsten.

12.2 MyTelio behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst ogenblik en zonder uitdrukkelijke kennisgeving of opgave van reden vooraf te wijzigen. Wanneer de gebruiker niet binnen zes (6) weken bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker deze wijzigingen accepteert. Door gebruik te maken van een dienst van MyTelio accepteert u automatisch de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

12.3 De gebruiker kan per e-mail contact opnemen met MyTelio via het contactformulier dat te vinden is op elke website van MyTelio. MyTelio kan contact opnemen met de gebruiker via e-mail, daarbij gebruik makend van de door de gebruiker opgegeven actuele contactgegevens in zijn of haar gebruikersaccount.

12.4 Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12.5 Plaats van uitvoering is het hoofdkantoor van Telio Nederland B.V..

12.6 Voor zover wettelijk is toegestaan, vindt de uitvoering van de diensten juridisch plaats op het hoofdkantoor van Telio Nederland B.V..

12.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn gebonden aan de geldende wetten van Nederland, met uitzondering van internationale regelgeving betreffende het burgerlijk recht en het VN-verdrag inzake de verkoop van goederen (CISG).


Amsterdam, december 2013