Usuń konto

Jeśli usuniesz konto, trwale utracisz wszystkie wiadomości e-mail oraz wszystkie kontakty e-mailowe zapisane w Twojej książce adresowej!

Po usunięciu konta nie istnieje możliwość jego odzyskania! Jeśli chcesz usunąć konto teraz, potwierdź to, wybierając „usuń konto”.