Informacje prawne/nota prawna

Prawa autorskie

Telio Nederland BV

Nazwisko i adres

Telio Nederland B.V.
Postbus 10
1000 AA Amsterdam
Nederland

Lista znaków firmowych

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe zamieszczona na stronach internetowych Telio są chronione prawem znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności produktów marki Telio, oznaczeń typu, logo firm i emblematów. Marki i elementy wzornicze, użyte na naszych stronach, stanowią własność intelektualną spółki Telio Nederland BV.

Wyłączenie odpowiedzialności

Fakt, że niniejsza strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością nie pozwala Telio Nederland BV zagwarantować, że znajdujące się na niej informacje będą wolne od błędów i poprawne. Spółka Telio Nederland BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe z tytułu korzystania z tej strony internetowej, za wyjątkiem przypadków zamierzonego lub rażącego zaniedbania ze strony Telio.

Lista licencji

Własność intelektualna, taka jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, zamieszczone na stronach internetowych Telio są chronione. Niniejsza strona internetowa nie stanowi licencji na korzystanie z własności intelektualnych przez Telio lub jakiekolwiek osoby trzecie.

Informacje prawne

Firma Telio Nederland BV wita Państwa na swojej stronie internetowej i dziękuje za zainteresowanie naszymi produktami. Wszystkie dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej Telio Nederland BV są przechowywane, przesyłane i, jeśli to konieczne, przekazywane do spółek Telio tylko w celach udostępniania Państwu indywidualnego wsparcia, a także wysyłania Państwu informacji o produktach i oferowanych usługach. Spółka Telio Nederland BV zapewnia, że Państwa dane są traktowane w sposób poufny zgodnie z obowiązującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.