Informacje o ochronie danych

Pod każdym względem dane są przesyłane (np. gromadzenie, przesyłanie i przekazywanie danych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniższe deklaracje dają ogólny zarys rodzaju danych, które są gromadzone, sposobu, w jaki wykorzystujemy i przesyłamy dane, środków bezpieczeństwa, które stosujemy, by chronić Państwa dane i sposobu, w który otrzymują Państwo informacje o informacjach, które nam Państwo dostarczyli.

1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

1.1 Dane osobowe odnoszą się do szczegółów dotyczących kwestii osobowych lub zawodowych określonych osób fizycznych lub osób fizycznych, które można zidentyfikować, takich jak nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane bankowe i adres IP.

1.2 Poniższe dane są zapisywane w trakcie korzystania z serwisów internetowych MYTEL.IO; dane te są przechowywane wyłącznie do celów wewnętrznych, systemowych i statystycznych:

1.3 Wszystkie dane zapisane podczas korzystania z serwisu są natychmiast usuwane.

1.4 Pozostałe dane osobowe są zapisywane tylko, jeśli samowolnie zostaną one nam przez Państwa udostępnione, na przykład podczas rejestracji.

1.5 Aby skorzystać z usług serwisu MYTEL.IO muszą się Państwo zarejestrować. Podczas rejestracji zażądamy od Państwa wszystkich danych, które są nam potrzebne, by wdrożyć i realizować oferowane usługi w serwisie MYTEL.IO.

1.6 Należy także wybrać nazwę użytkownika i hasło, które umożliwią Państwu logowanie się łatwy sposób, bez konieczności powtórnego wpisywania swoich danych i umożliwiającą Państwu dostęp do wszystkich usług serwisu MYTEL.IO, takich jak skrzynka mailowa i książka adresowa. Będziemy przechowywać dane wprowadzone przez Państwa, by założyć konto użytkownika, przez które będą Państwo mieli dostęp do usług MYTEL.IO. Będziemy przechowywać te dane do kolejnego ich użycia w przyszłości w serwisie MYTEL.IO do momentu, aż zdecydują się Państwo zamknąć konto. Mają Państwo prawo do każdorazowego przeglądania, edytowania i usuwania swoich danych rejestracyjnych i danych konta. Usuniemy Państwa dane rejestracyjne i dane konta użytkownika w ustawowym czasie, jednakże nie później niż dwa lata od pierwszego zalogowania na stronie serwisu internetowego MYTEL.IO.

2. Wykorzystywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych

2.1 Dostarczone przez Państwa dane zostaną przez nas wykorzystane w celu założenia, zarządzania i obsługi Państwa konta użytkownika jak i w celu technicznej administracji stron internetowych serwisu MYTEL.IO.

2.2 Nie ujawnimy, nie sprzedamy ani w żaden sposób nie przesyłamy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do celów świadczenia usług przez serwis MYTEL.IO lub dla celów rachunkowości. Na przykład, w ramach przeprowadzanych przez zakład karny stosownych kontroli treści wiadomości e-mail, które wysyłają Państwo do więźniów przez serwis internetowy MYTEL.IO, możemy zostać wezwani, na żądanie, do przekazania Państwa niektórych lub wszystkich danych osobowych do danego zakładu karnego. Przekażemy Państwa dane osobowe tylko organom władz publicznych i wyłącznie na żądanie; nie przekażemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek osób trzecich prowadzącym działalność handlową. Ponadto, nie wykluczamy możliwości przekazania anonimowych danych użytkownika do celów badania rynku lub innych celów statystycznych. W takim przypadku identyfikacja poszczególnych użytkowników nie będzie możliwa.

2.3 Należy zauważyć, że na żądanie stosownych władz, w poszczególnych przypadkach jesteśmy upoważnieni do dostarczenia informacji o danych osobowych tam, gdzie to konieczne i prawnie dozwolone w celu przeprowadzenia procedur sądowych, umożliwiających organom policji Federalnej Republiki Niemiec zapobieganiu przestępczości, w celu spełniania ustawowych zadań konstytucyjnych organów ochrony państwowej rządu RFN, niemieckich krajów związkowych, Federalnej Służby Wywiadowczej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub w celu podtrzymania uzasadnionych interesów osób trzecich.

3. Pouczenie dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Wprowadziliśmy wiele środków bezpieczeństwa, by w adekwatny sposób chronić Państwa dane osobowe.

3.2 Nasze bazy danych są chronione za pomocą środków fizycznych i technicznych oraz procedur, które umożliwiają dostęp do informacji tylko upoważnionym osobom zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Nasze systemy informacyjne są zabezpieczone za pomocą zapory firewall w celu odizolowania ich od dostępu innych sieci połączonych do Internetu. Wyłącznie pracownicy MYTEL.IO., którzy potrzebują informacji do wykonania określonych zadań, mają dostęp do danych osobowych. Nasi pracownicy są wyszkoleni w dziedzinie ochrony i prywatności danych osobowych.

3.3 Dane osobowe gromadzone przez serwis internetowy MYTEL.IO są przesyłany w zaszyfrowanej formie przy użyciu standardowej technologii Secure Socket Layer ("SSL”). Poufne informacje, takie jak szczegóły transakcji płatniczych, są zaszyfrowane w celu dodatkowej ochrony.

3.4 Ważne jest, aby Państwo nie ujawniać swojego hasła dostępu do konta użytkownika osobom trzecim, a także regularnie zmieniać hasło. Po opuszczeniu strony serwisu MYTEL.IO należy się upewnić o wylogowaniu z konta i zamknięciu przeglądarki w celu zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi do Państwa konta przez osoby trzecie.

3.5 Nie możemy zagwarantować pełnej ochrony danych podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Pliki „Cookies”

Microsoft Internet Explorer: Kliknij prawym przyciskiem myszy w formularz i wybierz „Właściwości” z menu rozwijanego. W wyświetlonym oknie, w zakładce „Połączenie”, można podejrzeć rodzaj szyfrowania.

Mozilla Firefox: Kliknij prawym przyciskiem myszy w formularz, a następnie z rozwijanego menu wybierz „Wyświetl informacje o stronie”. Informacje o stronie są wyświetlane w dolnej części okna, które się następnie wyświetli.

5. Prawo do informacji

W każdej chwili mają Państwo prawo do zażądania informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy tych danych oraz powodu, dla którego dane te są chronione. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.